ВАЖНО СООПШТЕНИЕ:

Во врска со забраната за движење (полициски час) која стапува на сила од 10.03.2021 (среда) во периодот 22.00 ч.- 05.00 ч. наредниот ден известуваме дека Комората за приватно обезбедување во координација со кризниот штаб на МВР доби напатствија за постапување на приватното обезбедување во периодот кога важи забраната за движење за граѓаните.

Правните лица коишто вршат приватно обезбедување треба да ги преземат следните активности:

  1. Овластеното лице во правното лице треба да издаде дозвола за движење поединечно за секое лице кое ќе биде работно ангажирано во периодот кога има забрана за движење;
  2. Правното лице треба да изготви и да достави до подрачното СВР список на сите работници коишто ќе бидат работно ангажирани во периодот на забраната за движење, списокот да се доставува на дневно ниво до подрачното СВР.

Активности и настани

ЖЕНСКО ЛИДЕРСТВО за Комората претставува водечка мисла, мотивациска идеја и долгорочна аспирација, која опаќа различни аспекти на промовирање и поттикнување на родова рамноправност, зголемена улога на

...

Денови на
приватното обезбедување

Свечена академија по повод 15 годишнина на Комора за време на денови за приватно обезбедување

15 Години Комора на Република Северна Македонија за приватна безбедност